Yamaha propellers

Propeller vervangen

A propellers

Voor: Yamaha 2A, Yamaha 2B, Yamaha 2C

BS propellers

Voor: Yamaha F2,5A, Yamaha 3A

B Propellers

Voor: Yamaha 4A, Yamaha 5C Bouwjaar <1991

BA Propellers

Voor: Yamaha F4A, Yamaha F4B, Yamaha F5A, Yamaha F6C, Yamaha 4A, Yamaha 5C

C Propellers

Voor: Yamaha 6A, Yamaha 6B, Yamaha 8A, Yamaha 8B, Yamaha E8D

N Propellers

Voor: Yamaha F6A, Yamaha F8C, Yamaha F9.9F, Yamaha 6C, Yamaha 8C, Yamaha F9.9J

J Propellers

Voor: Yamaha F8B, Yamaha F9.9B, Yamaha F9.9C, Yamaha F15A, Yamaha F15C, Yamaha F20B, Yamaha 9.9D, Yamaha 15D, Yamaha 9.9F, Yamaha 15F

J1 Propellers

Voor: Yamaha F8B, Yamaha F9.9B, Yamaha F9.9C, Yamaha F15A, Yamaha F15C, Yamaha F20B, Yamaha 9.9D, Yamaha 15D, Yamaha 9.9F, Yamaha 15F

F Propellers

Voor: Yamaha F25A, Yamaha F25D, Yamaha F25G, Yamaha 20C, Yamaha 20D, Yamaha 25B, Yamaha 25D, Yamaha 25N, Yamaha 25V, Yamaha 30A,

Yamaha 30D, Yamaha 30G

G Propellers

Voor: Yamaha F30A, Yamaha F30B, Yamaha F40A , Yamaha F40B, Yamaha F40F, Yamaha F50A, Yamaha F50F, Yamaha F50H, Yamaha F60A, Yamaha F60C, Yamaha F60F, Yamaha 40H, Yamaha 40V, Yamaha 40Q, Yamaha 40X, Yamaha 50D, Yamaha 50G, Yamaha 50H, Yamaha PRO 50, Yamaha 55B

K Propellers

Yamaha F70A, Yamaha F80B, Yamaha F80B, Yamaha F100A, Yamaha F100D, Yamaha F100F, Yamaha F115A, Yamaha F115B, Yamaha 60F, Yamaha 70B, Yamaha 75A, Yamaha 75C, Yamaha PRO 75 , Yamaha 80A, Yamaha 85A, Yamaha 90A, Yamaha 100A, Yamaha Pro V 100, Yamaha 115A, Yamaha 115B, Yamaha 115C,  Yamaha 130A, Yamaha 130B, Yamaha 140, Yamaha 140B, Yamaha 140C